Seminar Hasil Bastiana Rico FY (Rabu, 13 September 2017)