SEMINAR HASIL HERIYANTO BRAMA M 1609055053 (SENIN, 26 NOVEMBER 2018)