SEMINAR HASIL YEREMIA AGAVENSON MANDO GULTOM 1709055064 (SENIN, 30 SEPTEMBER 2019)